เรียนปรึกษาการถอนชื่อจากการเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นครับ (เนื่องจากโดนยืมชื่อจัดตั้งและลาออกจากบริษัทมากนานแล้ว)

เอกราช , 2019-05-13 09:53:03 muka_ake@hotmail.com
เรียนปรึกษาการถอนชื่อจากการเป็นกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นครับ (เนื่องจากโดนยืมชื่อจัดตั้งและลาออกจากบริษัทมากนานแล้ว) สวัสดีครับ มีเรื่องขอคำปรึกษา ปัญหาจากความไม่รู้และเชื่อใจ ดังนี้ครับ ปี 2554 พี่สาวและเพื่อน ได้ให้เจ้านายชาวจีนใช้ชื่อเปิดบริษัททัวร์ เรื่องเอกสารบัญชีทุกอย่างให้ทางเขาจัดการ โดยทีพี่สาวของผมไม่มีเอกสารอะไรอยู่ในมือเลย ต่อมาปี 2558 ก็ได้ลาออกจากบริษัท แต่งงานและย้ายไปอยู่ต่างประเทศ และไม่ได้ติดต่อบริษัทอีกเลย ต่อมาในปี 2562 ได้มีหมายเรียกมายังพี่สาวเนื่องจากบริษัทยังไม่ส่งงบการเงิน สิ้นสุด 31/12/2560 จึงให้ทางผมช่วยดำเนินการ ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยในเบื้องต้นผมได้ขอสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล และ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นพบว่า 1. กรรมการบริษัท มี 2 คน คือ พี่สาวผม และ เพื่อน คงเดิม โดยระบุกรรมการหนึ่งคนลงรายมือชื่อ และ อีกคนประทับตราบริษัท นอกจากนี้เพื่อนพี่สาวน่าจะลาออกแล้วเช่นเดียวกัน 2. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น มีชื่อพี่สาวเป็นผู้ถือหุ้น 9,000 หุ้น (45% ของหุ้นทั้งหมด) เพื่อนอีก 45% และ คนอื่นซึ่งไม่รู้จักอีก 20% ชำระไปแล้วเพียง 25 หุ้น (หุ้นละ 100) ในส่วนนี้พี่สาวไม่ทราบด้วยว่ามีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้น แลหนังสือลง ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30/04/2559 จึงเรียนรบกวนสอบท่านในเรื่องดังนี้ 1. ตอนนี้ยังสามารถถอนชื่อจากการเป็นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นได้ไหมครับ 2. หากต้องการไม่มีข้อเกี่ยวพันทางกฏหมายใดๆกับบริษัทสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ 3. กรณีไม่สามารถทำอะไรได้ คดีมีอายุความกี่ปีครับ รวมถึงบริษัทไม่ส่งงบกี่ปีถึงถูกปิดกิจการอัตโนมัติครับ เรียนขอความกรุณาและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


 

นิติธนกิจ , 2019-07-05 07:44:00

ตามข้อเท็จจริงข้างต้น 
คำถามข้อที่ 1. ตอนนี้ยังสามารถถอนชื่อจากการเป็นกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นได้ไหมครับ
 ตอบ  สามารถทำได้ครับ เพราะพี่สาวท่านเป็นกรมการบริษัท และส่วนผู้ถือหุ้นนั้น ต้องหาคนมาเข้าชื่อแทน หากท้ายที่สุดไม่สามารถทำได้ และธุรกิจไม่สามารถทำได้  ท่านก็สามารถฟ้องปิดบริษัทได้ครับ

คำถามข้อที่ 2. หากต้องการไม่มีข้อเกี่ยวพันทางกฏหมายใดๆกับบริษัทสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ และ 
ข้อที่ 3. กรณีไม่สามารถทำอะไรได้ คดีมีอายุความกี่ปีครับ รวมถึงบริษัทไม่ส่งงบกี่ปีถึงถูกปิดกิจการอัตโนมัติครับ 
ตอบ ต้องดำเนินการตามข้อ 1.
รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น