อยากทราบเรื่องต่อสัญญาเช่าคอนโด

เบิร์ด , 2019-08-23 10:58:06 access2003ms@hotmail.com
 คือเราเช่าห้องคอนโดมาครบสัญญา 1 ปีแล้ว จนตอนนี้เลยมา 1 เดือนแล้ว เจ้าของห้องเพิ่งจะติดต่อกลับมาเพื่อทำสัญญาฉบับใหม่กับเรา
ทั้งๆที่เราแจ้งไปตั้ง 2 เดือนแล้ว
ว่าจะต่อสัญญาเช่า 
แต่ที่เราสงสัยอยากรู้ว่า

- เราต้องให้เจ้าของห้องเข้าห้องมาไหมในวันทำสัญญา 
- เรามีสิทธิ์ไหมที่จะไม่ให้เจ้าของห้องเข้าห้อง

*** เนื่องจากเรามีทรัพย์สินมีค่าที่เป็นส่วนของเรา จึงไม่อยากให้เข้ามา และที่ผ่านมาเราจ่ายค่าเช่าตรงตลอด ***


 

นิติธนกิจ , 2019-12-06 12:19:40

       
       ตามข้อเท็จจริงเบื้องต้น ท่าน ได้มีการแจ้งเจ้าของห้องพักเรื่องขอยกเลิกห้องและขอรับมัดจำคืนเนื่องจากผิดวัตถุประสงค์การเข้าอยู่หรือไม่ 
       หากยังไม่ได้แจ้งยกเลิก(ท่านไม่ประสงค์จะเช่าห้องพักดังกล่าวแล้ว)ท่านต้องแจ้งยกเลิก หรือหากท่านแจ้งยกเลิกแล้วหากเจ้าของห้องไม่คืนต้องไปว่ากล่าวเป็นคดีแพ่งต่างหาก  เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
      
 

นิติธนกิจ , 2019-12-06 12:57:42

 (แก้ไข)   ตามข้อเท็จจริงเบื้องต้น  ท่านต้องดูตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าไปตรวจสอบห้องเช่าได้หรือไม่
              กรณีผู้ให้เช่าเข้าไปเพื่อบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซม หรือตรวจดูทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นครั้งคราวในเวลาอันสมควร ผู้ให้เช่าก็มีสิทธิกระทำได้ โดยต้องแจ้งแก่ผู้เช่าให้ทราบก่อนล่วงหน้า และต้องดำเนินการดังกล่าวในขณะที่ผู้เช่าร่วมอยู่ด้วย

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น