ปรึกษาเรื่องแนวที่ดิน

พิบูลย์ , 2020-09-03 02:37:42 tarjung24@gmail.com
เดิมคุณแม่ปลูกบ้านในที่ดินคุณยาย ต่อมาภายหลังคุณยายทำพินัยกรรมยกที่ดินให้ครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่ปลูกบ้านอยู่แล้ว แต่แนวที่ดินฝั่งหนึ่งติดกับบ้านลุง มีบ่อเกรอะ ฝังดินอยู่ข้างบ้าน ซึ่งลุงบอกว่าล้ำแนวที่ดินลุง น่าจะไม่เกิน 1 ฟุต หลานเขยลุงจะสร้างรั้ว แล้วจะมาถมบ่อเกรอะของบ้านคุณแม่ กรณีนี้เค้าจะสามารถทำได้หรือไม่ครับ (บ้านคุณแม่ปลูกมาเกิน 20 ปี แล้ว)


 

นิติธนกิจ , 2020-10-06 09:52:36

 

บ่อเกรอะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรือนและไม่เป็นการก่อสร้างโรงเรือนรุกล้ำโดยสุจริต แนะนำให้พูดคุยกับคุณลุงเบื้องต้นก่อนเรื่องขอใช้ที่ดินส่วนที่รุกล้ำ หากตกลงกันไม่ได้ให้ใช้สิทธิทางศาลเป็นลำดับต่อไปรายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น