เจ้าของหอพักสามารเปิดเผยข้อมูลลูกหอได้หรือไม่

suda madwong , 2020-09-28 06:55:06 suda.tong1191@gmail.com
 เป็นคนเแลหอพักช่วยแม่คะ แต่ละวันจะมีคนมาตามหาคน ก็จะประมาณว่าเป็นเจ้าหนี้ หรือบริษัทเงินกู้ต่างอยากทราบว่า เราสามารถเปิดเผยข้อมูล หรือหมายเลขห้อง เบอร์โทรศัพท์ปัจจุบัน ได้หรือไม่


 

นิติธนกิจ , 2020-10-06 09:53:11

 

ข้อมูลของผู้พักอาศัย หมายเลขห้อง หรือเบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นข้อมูลที่ผู้พักอาศัยให้ไว้กับหอพักในขณะทำสัญญาซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลจึงถือว่าเป็นข้อมูลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หอพักในฐานะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้พักอาศัยจะเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พักอาศัยไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลรายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น