การขอยกเลิกการถือครองหุ้นบริษัท

ชวิช ลีวีระพันธุ์ , 2021-06-16 10:38:04 cienergy@yahoo.com
 ขอสอบถามครับ
1) ถ้าต้องการไม่ถือหุ้นในบริษัทจะต้องทำอย่างไร แค่แจ้งกับบริษัทหรือต้องไปทำที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2) ผู้ถือหุ้นมี 3 คน ถ้าผมไม่ถือหุ้นต่อ ต้องหาคนที่ 3 มาหรือไม่ 

ขอบคุณครับ


 

นิติธนกิจ , 2021-06-28 11:02:06

 ต้องขอโทษที่ตอบช้าครับ
1.ถ้าไม่ประสงค์จะถือหุ้นต่อ วิธีการคือ ขายหรือโอนหุ้นของท่านให้คนอื่น เพื่อเข้ามาถือหุ้นแทน
2.ต้องหาคนมาถือหุ้นแทนให้ครบ 3 คน เพราะกฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3 คนในการจัดตั้งบริษัท ฯ 

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น