ค่ามัดจำหอ ถ้ายังไม่ได้ทำสัญญากันสามารถขอคืนได้ไหม ผมโอนค่ามัดจำหอโดยไม่ปรึกษาพ่อเเม่ เเล้วพอพ่อรู้้ท่านไม่อนุญาติให้อยู่หอนี้

ภ​ูวดล , 2021-12-10 04:58:50 puvadonyodchan@gmail.com


 

ภูวดล , 2021-12-10 05:00:58

ทางหอบอกผมว่าต้องขายสัญญาเอง ซึ่งผมยังไม่ได้อะไรจากทางหอเลย 
 

ธนยศ , 2021-12-15 02:28:46

ไม่สามารถเรียกคืนเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่าไปแล้วได้ครับ  เพราะเมื่อผู้เช่าวางเงินมัดจำให้กับผู้ให้เช่า แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการทำสัญญาเช่าก็ตามป.พ.พ. ม. 377 และ ม. 378 ถือว่าสัญญาเช่าได้เกิดแล้ว ดังนั้น ผู้เช่าจึงต้องปฎิบัติตามสัญญาเช่าดังกล่าว  หากไม่ปฎิบัติตามสัญญาถือว่าผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าเอง ผู้ให้เช่าจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำแก่ผู้เช่าครับ 
 

ธนยศ , 2021-12-15 02:28:51

ไม่สามารถเรียกคืนเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ให้เช่าไปแล้วได้ครับ  เพราะเมื่อผู้เช่าวางเงินมัดจำให้กับผู้ให้เช่า แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการทำสัญญาเช่าก็ตามป.พ.พ. ม. 377 และ ม. 378 ถือว่าสัญญาเช่าได้เกิดแล้ว ดังนั้น ผู้เช่าจึงต้องปฎิบัติตามสัญญาเช่าดังกล่าว  หากไม่ปฎิบัติตามสัญญาถือว่าผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าเอง ผู้ให้เช่าจึงไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำแก่ผู้เช่าครับ 

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น