การยกเลิกหนังสือยืนยันราคาที่ดิน

ศิริพร , 2024-03-24 01:17:29 s_santikul@hotmail.com
กรณีมีการทำหนังสือยืนยันราคาขายที่ดิน และระบุชื่อนายหน้าที่ให้ไปดำเนินการ แต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาดำเนินการไว้ สามารถยกเลิก/แก้ไขได้อย่างไรบ้างคะ ขอบคุณค่ะ 


 

ธวัชชัย , 2024-03-26 05:01:01

- หากจะแก้ไขข้อตกลงในหนังสือยืนยันราคาขาย ต้องมาเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- หากต้องการยกเลิกหนังสือยืนยันราคาขาย ทำได้หลายวิธี ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้ว ท่านในฐานะตัวการหรือผู้ว่าจ้างต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังตัวแทนหรือนายหน้าของท่านเพื่อบอกเลิกสัญญาฯ เฉพาะกรณียังไม่มีฝ่ายใดกระทำผิดสัญญา

 


 

ธวัชชัย , 2024-03-26 05:01:09

- หากจะแก้ไขข้อตกลงในหนังสือยืนยันราคาขาย ต้องมาเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่าย

- หากต้องการยกเลิกหนังสือยืนยันราคาขาย ทำได้หลายวิธี ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้ว ท่านในฐานะตัวการหรือผู้ว่าจ้างต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังตัวแทนหรือนายหน้าของท่านเพื่อบอกเลิกสัญญาฯ เฉพาะกรณียังไม่มีฝ่ายใดกระทำผิดสัญญา

 


 

ศิริพร , 2024-03-26 05:10:22

 การบอกเลิกกรณียังไม่มีฝ่ายใดกระทำผิด สามารถทำแบบบอกเลิกฝ่ายเดียวได้ใช้ไหมคะ 
 

ธวัชชัย , 2024-03-26 05:17:43

        -  สามารถทำได้ครับ แต่การบอกเลิกฯ ต้องกระทำโดยสุจริตและให้เวลาแก่ฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติตามสัญญาฯ ตามสมควรครับ
 

ศิริพร , 2024-03-26 06:08:01

 การบอกเลิกกรณียังไม่มีฝ่ายใดกระทำผิด สามารถทำแบบบอกเลิกฝ่ายเดียวได้ใช้ไหมคะ 
 

ศิริพร , 2024-03-26 06:10:38

 ขอบคุณมากค่ะ
 

ศิริพร , 2024-03-27 09:58:00

 ขอบคุณมากค่ะ
 

ศิริพร , 2024-03-27 11:41:22

 ขอบคุณมากค่ะ

รายละเีอียด:
ชื่อ:
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น