เกี่ยวกับสำนักงาน

เราเป็นสำนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสาขาต่าง ๆ ทั้งทางแพ่ง อาญา ภาษีอากร ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา งานทะเบียน ขอต่อใบอนุญาต แรงงาน ต่อรองแก้ไขปัญหาหนี้เสียทางการเงิน ปรึกษาปัญหากฎหมาย สืบพฤติการณ์บุคคล, ชู้สาว สืบหาทรัพย์สินเพื่อยึด, อายัดทรัพย์ตามคำพิพากษา รับรองลายมือชื่อและเอกสาร สำนักงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

 • นายศิริพงศ์ กิติวงศ์ไพศาล [หัวหน้าสำนักงาน]
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 3
  [Certificate in Advanced legal Studies Course]
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 1 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  [Graduate Diploma Program in Labor Law]
 • วุฒิบัตรหลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ รุ่นที่ 6
  [Certificate in Notary Public Training Course]
 • นายสรศักดิ์ อร่ามศักดิ์ [Partner]
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 3
  [Certificate in Advanced legal Studies Course]
 • วุฒิบัตรหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร สภาทนายความ รุ่นที่ 6
  [Certificate in Notary Public Training Course]
 • นายบุญชัย วสุนธรา [ที่ปรึกษา]
 • นิติศาสตร์์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นายวิสุทธิ์ชัย จิตพิมลมาศ [ที่ปรึกษา]
 • นิติศาสตร์์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • นายสาคร มาลัย [ทนายความ]
 • นิติศาสตร์์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นายธีรเทพ จงพัฒนพงศ์ [ทนายความ]
 • นิติศาสตร์์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานงานสำนักกฎหมาย และการให้บริการ

สำนักกฎหมายนิติธนกิจ มีบริการด้าน Notary public สืบชู้สาว สืบหาทรัพย์สิน สืบจับคดีเช็คเด้ง ติดตามหนี้สิน ไว้ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการ โดยสำนักกฎหมายนิติธนกิจได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งแบบที่ปรึกษากฎหมายประจำ และที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะเรื่อง ของบริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ หลายแห่ง อาทิเช่น

 • วัดสระแก้ว ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • สวนอาหารพุทธชาด
 • บริษัท บรอดคาซท์ มีเดีย เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เคหะภัณฑ์ จำกัด
 • บริษัท อีส-เวสท์ แอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท นิตยสาร BKแมกกาซีน
 • บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์แอทเซท จำกัด
 • บริษัท สรรพกิจ จำกัด
 • บริษัท ดาร์ท เอ็กซ์ เพลส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เอ็น เอ็น อาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พรีซิชั่น คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท 2 เอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท ร่มสุข แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
 • บริษัท แอตลาส ทรานสปอร์ท จำกัด
 • ที่ปรึกษาและผู้บริหาร ส.สุณี อพาร์ทเม้นท์
 • กรรมการสอบสวนมรรยาทของสภาทนายความ
 • ทนายความผู้ไกล่เกลี่ยของสภาทนายความ
 • และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย
หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น