บริการทางวิชาชีพ

 • รับว่าความคดีทุกประเภท คดีปกครอง คดีล้มละลาย ข้อพิพาทแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีภาษีอากร คดีครอบครัว คดีมรดก
 • ผู้ชำนาญการ พรบ.โรงเรียนเอกชน
 • ติดตามทวงถามหนี้สิน ต่อรองหนี้สิน
 • สืบชู้สาว สืบหาทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ ตรวจสอบสถานะภาพ หน้าที่ การทำงานของลูกหนี้
 • ขออนุญาตทางทะเบียนต่าง ๆ จดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
 • รับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public )
 • รับปรึกษาปัญหากฎหมายโดย ติดต่อสอบถาม

We are a small law office but efficiency.
Our past experiences have shown our high standard of legal works. Our main practice areas include:

 • Construction
 • Labor
 • Will and Estate
 • Arbitration, ADR, and Litigation (civil and commercial)
 • Bankruptcy and Restructuring
 • Commercial and Corporate Contact..

ความหมายและที่มาของ โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ โนตาเรียล เซอร์วิส แอทโทนี (Notarial services Attorney) ในประเทศไทย

Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตประจำประเทศไทย

ในประเทศไทย ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand) ได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 พร้อมกับเปิดอบรมหลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้แก่ทนายความเพื่อเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ประโยชน์และหน้าที่ของ Notary Public หรือ Notarial services Attorney ดังนี้

  1. การรับรองลายมือชื่อ เช่น
 • รับรองลายมือชื่อของบุคคล นิติบุคคล
 • รับรองตัวบุคคล
 • รับรองตำแหน่งและอำนาจการกระทำการของผู้ลงลายมือชื่อ
 • รับรองฐานะนิติบุคคล เป็นต้น
  2 การรับรองเอกสาร เช่น
 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น
 • รับรองสำเนาเอกสาร
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • รับรองหนังสือมอบอำนาจลงนามเป็นพยานในเอกสาร
 • รับรองใบสำคัญ และเอกสารอื่น ซึ่งต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการ
 • รับรองวุฒิบัตรการศึกษา เป็นต้น
  3. การจัดทำเอกสาร เช่น
 • การจัดทำบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน
 • การทำคัดค้านตราสาร เป็นต้น

การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ มีดังนี้ ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงในฐานะพยานรู้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้น การรับรองลายมือชื่อต้องให้ผู้ลงลายมือชื่อมาแสดงตัวต่อหน้า และต้องตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องให้ความสำคัญแก่ข้อเท็จจริงและเอกสารที่ตรวจสอบยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไป และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับที่ตนได้รับมาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำคำรับรอง

ดังนั้น การรับรองลายมือชื่อ หรือรับรองเอกสาร หรือจัดทำเอกสารคำรับรอง เพื่อนำเอกสาร หรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ จึงต้องทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และหน้าที่ ของ Notary Public หรือ Notarial services Attorney จึงจะได้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้รับการรับรองเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

หวังว่า บทความข้างต้นจะมีประโยชน์และให้ความกระจ่างและความเข้าใจเกี่ยวกับ Notary Public หรือ Notarial services Attorney ได้บ้าง หากมีข้อคิดเห็นและข้อสงสัยประการใดทางสำนักงานยินดีรับคำติชมและให้คำปรึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

สำนักงานยินดีให้บริการแก่ท่านด้วยความจริงใจ

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

ลำดับ รับว่าความ และจดทะเบียนต่างๆ ราคา หมายเหตุ
1 คดีแพ่ง
 • - ทุนพรัพย์ที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท
 • - ทุนพรัพย์ที่ฟ้องเกิน 300,000 บาท
    แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • - ทุนพรัพย์ 1,000,000 บาทขึ้นไป
กรุณาติดต่อ
สำนักงาน
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของคดี
2 คดีอาญา กรุณาติดต่อสำนักงาน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของคดี
3 คดีปกครอง กรุณาติดต่อสำนักงาน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของคดี
4 คดีแรงงาน กรุณาติดต่อสำนักงาน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของคดี
5 คดีทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาติดต่อสำนักงาน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของคดี
6 รับจดทะเบียน
 • - จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร


 • - จัดตั้งบริษัทฯ

 • - จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 • - ลิขสิทธิ์
 • - เครื่องหมายการค้า
 • - รับรองลายมือชื่อและเอกสาร
    (Notary Public)
 • - รับรองลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
     บริษัท (บอจ.1),คำขอจดทะเบียน
     ห้างหุ้นส่วน(หส.1)
 • - ปรึกษากฎหมาย

ตั้งแต่ 30,000 บาท


เริ่มต้น 12,000 บาท

15,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
2,000 บาท|หน้า

1,000|ฉบับ


2,000 บาท|ครั้ง
พิจารณาถึงความซับซ้อน และความยากง่าย
รวมถึงระยะเวลาดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายเบิกตามใบเสร็จรับเงิน
-
ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ไม่รวมค่าธรรมเนียม
ขึ้นอยู่กับปริมาณ

-


ปฏิบัติการที่สำนักงาน
7 รับสืบทรัพย์ 5,000 บาท|ครั้ง ไม่รวมค่าธรรมเนียม
8 ติดตามทวงถามหนี้สิน
 • - ทำโนติสบอกกล่าวทวงถามเรื่องทั่วไป
เริ่มต้น 2,000/ฉบับ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน ของคดี

ราคา่ข้างต้น เริ่มใช้ตั้งแต่ 3 ม.ค. 55 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

**** ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามความซับซ้อน ความยากง่าย ปริมาณและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละกรีณ ****

หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น