งานบริการ

ปรึกษากฎหมาย และด้านทนายความ โดยเฉพาะการดำเนินคดีความ ในชั้นศาลทุกศาล
ทั่วราชอาณาจักร

  1. รับว่าความคดีทุกประเภท แก้ไขปัญหาคดีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
  2. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน แก้ไขปัญหาคดีภาษีอากร
  3. ติดตามทวงถามหนี้สิน ต่อรองหนี้สิน
  4. สืบบุคคล, ชู้สาว สืบทรัพย์สิน สืบจับคดีเช็คเด้ง
  5. บังคับคดี ยึด,อายัดทรัพย์ตามคำพิพากษา

หมายเหตุ: ข้อมูลหรือบทความที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น
โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษา, วิจัยกฎหมายและแนะนำผลงานของผู้เขียนข้อมูลหรือบทความนั้นๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในกฎหมาย และมุ่งประโยชน์ ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ โดยมิได้กระทำเพื่อหากำไรในทางการค้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น